Šiijski islam: Život šiija pod vladavinom Umajjada i Abbasida (10)

Tokom vladavine Alija, šiijski pokret je prošao fazu velikog napretka jer su pojedinci lojalni Aliju okupirali visoke državne položaje. Međutim, nakon imamove smrti, oni će doživjeti velike poteškoće pod vladavinama sufijanidske i marwanidske dinastije. Da nije bilo Božanske odrebe, šiijski pokret bi sigurno izumro kao rezultat intenzivnog progona i zavjera usmjerenih protiv njih. Pomenućemo brojne tragične događaje koji su se desili tokom ovog perioda:

Vijest o atentatu imama Alija u džamiji od Abd al-Raḥmān b. Muljam, oduševio je neprijatelje, a saveznike bacio u očaj.

Kada je Aiša bila obavještena o Alijevoj smrti, bila je izuzetno sretna i recitovala je sljedeće stihove:

"Bacila je štap kao znak svog boravka i ostala na zapadu,

Baš kao putnik koji je sretan po svom povratku. "

Pitala je o njegovom ubici. Odgovorili su: "Čovjek iz plemena Murād." Nakon što je ovo saznala, ona je sastavila sljedeće stihove: "Ko donese vijest o nečijoj smrti, jedan je od najkvalitetnijih i neće umrijeti." ( al-Kāmil fī al-Tārīkh , 3/394)

Zainab b. Abū Salama se usprotivila Aiši i rekla: „Kako možete da govorite o Aliju na ovaj način?“ Aiša se potom izvinila i rekla: 'Ponekad zaboravim.' Mu'āwiya je također postao oduševljen kada je čuo vijest o smrti imama, da je onda pročitao ove riječi:

„Recite zečevima da se slobodno kreću,

I recite jelenima i srnama da pasu bez straha.“

Imam je preminuo dva dana nakon zadobijanja smrtonosnih rana. Nakon sahrane u Kufa džamiji, Imam Hasan je rekao u čast svog oca: "Sinoć je umro čovjek koji nije imao ravnog i neće imati ravnog u vremenu koje dolazi. On je bio onaj koji je, dok se borio na bojnom polju, na desnoj strani imao Džibrila, a na lijevoj Mikaila, kao svoje lične pomoćnike! "

Ali je umro iste noći kada i Musa (Mojsije), to jest iste noći kada se Isa (Isus) uzdigao na nebo. Njegova smrt poklapa se sa objavom Kur'ana. Treba napomenuti da od imovine nije ostavio nikakvo zlato ili srebro, sve što je ostavio od svjetskih stvari bilo je 70 dirhema, s kojima je imao namjeru da zaposli slugu za svoju porodicu (al-Kāmil fī al-Tārīkh , 3/404).

Nakon Alijeve smrti, ljudi su došli da polože zakletvu njegovom sinu, Ḥasanu. Qays b. Sa'd b. Ubada je među prvima to učinio. Zatim su ljudi dolazili u velikim grupama i obećavali mu lojalnost. Historija je zabilježila da je istih 40.000 ljudi koji su položili zakletvu odanosti Aliju, ponovo položili zakletvu Hasanu i pripremili se za rat protiv Mu'āwiye.

Kao rezultat nove serije mahinacija i zavjera, znaci slabosti su počeli da se pojavljuju u vojsci Imama Hasana. Međutim, mora se napomenuti da je to djelom zbog činjenice da njegova vojska nije homogena. Samo su određeni pripadnici te vojske bili istinski šiijski lojalisti, dok su drugi bili članovi Khawārija, čija su braća bila ubijena u Nahrawānu, a neki su tu bili samo da se domognu plijena i mogućeg položaja, a da li će to ostvariti kroz Alija ili Mu'āwiyu nije im značilo razliku. Nakon neuspješne kampanje, Imam nije našao drugu mogućnost, već da sklopi mir sa Mu'āwiyom. Treba zapamtiti da su mirovni uslovi bili tako uređeni na način koji pokazuje imamovu duhovnu i mentalnu moć i njegovu kontrolu nad situacijom u to vrijeme. Međutim, Mu'āwiya nije bio onaj koji je poštovao odredbe i uslove mirovnog sporazuma. Nakon što je sklopio mir sa imamom Hasanom, Mu'āwiya se popeo na minber (izdignuti položaj) u centralnoj džamiji u Kufi i rekao: "Boga mi! Nisam se borio protiv vas da bi vas natjerao da se molite, postite, izvršavate Hadždž ili plaćate zekkat, pošto svi to već radite. Borio sam se da vladam nad vama, što je moje božansko pravo. Pazite! Dao sam riječi i obećanja Hasanu bin Aliju koje nemam namjeru da održim."

Vlada kojom rukovode takvi ljudi ne bi oklijevala da ubije pripadnike najbliže Aliju. Nakon povratka Mu'āwiye u Siriju, započeli su najtamniji dani za Šiije; kad god Mu'āwiyina vlada pronađe lidera šiijskog pokreta, on bi ili bio mučen, ili bi njegova kuća bila spaljena do temelja. Zločini Mu'āwiye tokom dvadeset godina njegove vladavine bili su toliko brojni da su prisilili imama Husayn da napiše pismo kojim ga osuđuje zbog njegovog ponašanja.

Husayn ibn Alijevo pismo Muawiyi

"Zar nisi ubica Hujra b. Adija i njegovih pobožnih saputnika, koji su se protivili nepravdi i smatrali da su inovacije u vjeri veliko zlo? Nisu obraćali pažnju na bilo kakve optužbe na Allahovom putu. Zar niste izrekli obećanja i zakletve? Zar ih nisi uvjerio da ih nećeš uhapsiti? Da ih nećete ugroziti? Uprkos takvim zakletvama i obećanjima, zar ih nisi ubio?

Zar nisi ubica pravednih saputnika Allahovog Poslanika (s.a.w.s.), Amr b. Ḥumq? Koji je postao fizički krhak i blijed zbog neprestanog ibadeta? Zar nisi takvim ljudima obećao sigurnost? Da je takva garancija data ptici, sišla bi sa planinskog vrha. Ali niste čak željeli poštovati vlastitu zakletvu o miru. Pogazili ste svoju zakletvu i ne bojite se Allaha. I Njega ste ubili.

Zar vi niste onaj koji je potvrdio Zijada, sina njegovog oca, da bude legitimni sin Abu Sufyana, iako je rođen na postelji roba i robinje iz Banu Thaqīfa? Vi ste ga pripisali Abu Sufyanu i suprotstavili se jasnom naređenju Allahovog Poslanika (s.a.w.s.): "Sin pripada njegovom ocu, a preljubnik je kamenovan." Zar slušate vlastite strasti? Nakon toga ste tog istog čovjeka stavili kao nadređenog svim Iračanima i ljudima iz Khorasana. Amputirali ste njihove ruke i stopala, izvadili im oči i razapeli ih tako što ste im zakucali eksere kroz dlanove. Ponašali ste se kao da ne pripada islamskom ummetu i da nemate nikakve veze s njim.“ (al-Imama wa al-Siyāsa , 1/164;   Jumhur al-Rasā'il , 2/67;   Rijāl al-Kashshi , 68-69)

Sadržaj ovog pisma je dovoljan da ilustruje poteškoće koje su šiije bile prinuđene da izdrže tokom 20 godina Mu'āwijine vladavine.

U pismu svojim saputnicima, Imam al-Bāqir opisuje strašno stanje šiija tokom vladavine sufijanida i marvanida. Ovde ćemo spomenuti neke primjere:

"Mi, pripadnici kuće Poslanikove, smo bili zlostavljani, tretirani nepravedno i lišeni naših prava i sigurnosti. Pored toga, lažovi su se pojavili među ljudima koji su se povezali sa korumpiranim sudijama i zvaničnicima kako bi rasprostirali lažne obrede koje nikada nismo praktikovali, kao rezultat toga, oni su podstakli nepovjerenje prema nama. Skoro sve ove nepravde izvršene su nakon mučeništva imama Hasana tokom vladavine Mu'āwiye. Naši šiijski saborci su ubijani bez obzira gdje se nalazili. Svako ko bi čak i najmanje bio osumnjičen da je šiija izgubio bi ruke ili noge. Čak i oni koji su saosećali sa nama i koji su nam bili posvećeni bili bi zatvarani i njihova imovina bi bila zaplijenjena. Ovi prekršaji su se nastavili do ubistva Imama Husayna od strane Ubaydallaha b. Ziyād.

Nakon Mu'āwiye, došao je red Hadžadža b. Yūsuf, koji je ubijao ljude na najmanjoj sumnji da su pripadnici šiija. U to doba bilo je bolje biti heretik nego šiija." (Sharḥ   Nahj al-Balāgha   11 / 44-43)

U još jednom od njegovih pisama, Imam al-Bāqir navodi zločine dinastije Umayyada. Međutim, njihovi zločini su toliko brojni da bi jedna knjiga posvećena njima jedva bila dovoljna. Neki od ključnih dijelova ovog pisma su sljedeći:

Sa'īd b. Sarh je bio jedan od Alijevih sljedbenika. Kada je Ziyād b. Abīh imenovan od strane Mu'awiye kao guverner Kufe, Muawiya ga je zamolio da dovede Sa'ida. Sa'id, strahujući od guvernera, krenuo je ka Medini da bude sa Hasan b. 'Alijem i zatraži utočište.

Kada je Zijad čuo da je Said pobjegao u Medinu, uhapsio je njegovog brata i cijelu njihovu porodicu, konfiskovao sva njihova imanja i uništio mu kuću. Imam je bio obaviješten o Zijadovom djelu i napisao sljedeće pismo guverneru Kufe:

"Ovo je pismo od Ḥasana b. Alija, Ziyadu. Poslao si ljude za osobom koja ima udio u bogatstvu muslimana. Uništio si njegovu kuću, oduzeo mu imovinu i zatvorio porodicu. Kada primite ovo pismo, obnovite njegovu kuću, oslobodite njegovu porodicu i pružite mu sigurnost, jer sam se zauzeo za njega u vašem slučaju. "

Kada je Zijad primio ovo pismo, u suprotnosti sa islamskim zakonima, besmisleno je potvrdio svoj identitet kao sin Abū Sufyāna u svom odgovoru: "Ovo je pismo od Ziyād b. Abī Sufyāna, Ḥasanu, sinu Fatiminom. Primio sam tvoje pismo. U tom pismu si pomenuo svoje ime prije mog, i to u slučaju u kojem si ti onaj koji treba moju pomoć, a ne ja tvoju; povrh toga ja sam vladar, a ti običan čovjek. Ti, kao da si na vlasti, pa mi naređuješ da pružim sigurnost ovom zločincu... Ako ga poštedim, to nije zbog tvog posredovanja; ako odlučim da ga ubijem, to bi bilo zbog njegove ljubavi i predanosti njegovom zlom ocu. "

Ziyād b. Abīh je okupio ljude Kufe i zatražio od njih da proklinju Aliju i da ga psuju. Kufanska džamija je bila ispunjena ljudima i ko god je odbio učiniti što je zatraženo, bio je ubijen. (Sharḥ Nahj al-Balāgha , 16/194;   Murūj al-Dhahab, 3/126)

Ibn al-Jawzī izvještava: "Kufanci su gađali kamenjem Ziyād b. Abiha dok je držao govor sa minbera. Naredio je da se odsjeku ruke osamdeset ljudi i spalio je njihove kuće. Tada ih je okupio na ogromnom mjestu i tražio od njih da proklinju Aliju. Uradio je to, kako bi pružio izgovor za svoja prethodna zla djela, jer je znao da ne može ubijediti ljude da proklinju ili psuju Alija. (al-Muntaẓam , 5/263)

Mu'āwiyina prva direktiva njegovim guvernerima

Madā'inī, u svom Aḥdāthu, piše: "Mu'āwiya u godini Unije (Am al-Jamā'a) izdao je direktivu svim svojim administratorima i zamjenicima, naglašavajući:" Mi nemamo odgovornost da pružimo sigurnost onim koji iskazuju pohvale Abu Talibu i njegovoj porodici. "

Shodno tome, daijje bi svugdje proklinjale Alija i nijekali njega i njegovu porodicu prije nego što bi započeli svoju propovijed. Po ovom pitanju, zvaničnici su bili izuzetno strogi u Kufi, pošto je to bio grad u kojem je većina pristalica Alija i lojalista živila. Iz tog razloga, Mu'āwiya je imenovao Ziyād b. Abīh guvernerom Basre i Kufe. Ziyād je boravio među šiijama tokom kalifata imama Alija. Zbog toga je bio dobro upoznat sa njima i lako je mogao da pronađe svoju strategiju, bilo da ih plaši, da im siječe ruke ili noge, da ih osljepljuje ili ubija. Kao rezultat toga, on je protjerao skoro sve šiije iz Iraka, ne ostavljajući nikakve značajne ličnosti na miru.

Mu'awiyina druga direktiva

Mu'āwiya je izdao drugu direktivu, u kojoj je naglasio: "Nemojte prihvatiti svjedočenje niti Alija niti njegove bliže porodice. Dobro gledajte ko je pristalica Osmana i poštujte ga. Sprijateljite se s ljudima koji govore o Osmanovim vrlinama i zaslugama, i pošaljite mi spisak njegovih prijatelja i porodice."

Ova direktiva je imala negativan uticaj zbog činjenice da su oni koji su hvalili Osmana bili uglavnom motivisani stvaranjem lažnih tradicija da hvale Osmana zarad dobijanja materijalne koristi zauzvrat.

Shodno tome, ljudi su počeli da razvijaju osjećaj nepovjerenja i sumnje. Pomislili su: Kako je moguće da se Osman smatra tako časnim i plemenitim, iako ništa o takvoj virtuoznosti i plemenitosti nismo čuli prije? Međutim, Mu'āwiya je lukavo shvatio da kovanje tradicija i naracija mora biti zaustavljeno. Zatim je izdao drugu direktivu, naglašavajući da "propovijednici moraju povezati samo zasluge i vrline prvih dva kalifa i ashaba. Ako bilo ko poveže bilo kakvu vrlinu Abu Turāba ('Alī), trebaju dovesti jednog ashaba da zanijeka taj odnos. Prema tome, postupite na ovaj način zato što mi je ugodniji i negira argumente Alija. "

Shodno tome, započelo je stvaranje izmišljenih zasluga i vrlina ashaba. U islamskim vjerskim školama, nastavnicima je naloženo da šire lažne predaje o vrlinama ashaba svojim učenicima, baš kao što su na isti način učili i o svemu ostalom.

Mu'āwiyina treća direktiva

U ovoj direktivi je pisao svojim guvernerima: "Svako ko je poznat kao sljedbenik Alija i simpatizer poslaničke porodice bit će mu smanjena plaća i naknada. Štaviše, ako se neko utvrdi da je kriv za lojalnosti Aliju, kaznit ću ga i uništi njegovu kuću.“

Takve direktive su bile najdestruktivnije u Iraku gdje se šiije nisu usuđivale da izgovore ni jednu jedinu riječ, strahujući čak i od svojih sluga da će ih prijaviti vlastima.

Ibn Abī al-Ḥadīd piše: "Nakon Ḥusayn b. 'Alīove smrti i porasta marvanida, posebno kada je Abd al-Malik b. Marwan došao na vlast, situacija je postala daleko teža, a sve to kao direktan rezultat imenovanja Hadžadža b. Yūsufa kao guvernera Kufe i Basre. Izražavajući svoju mržnju i neprijateljstvo prema Aliju i njegovim pratiocima, površno pobožni pojedinci su postigli visoke položaje u državi. To su većinom dobijali time što su veličali zasluge i vrline "neprijatelja Alija". Naprimjer, Asmain pradjed je rekao Hadžadžu: "O komandantu! Moji roditelji su me ponizili biranjem imena Alī. Ja sam siromašan i nemam ništa; Potrebno mi je bilo šta od tebe!" Hadžadž se nasmijao i rekao: "Ponudio si mi dobar izgovor, pa ću te postaviti kao guvernera provincije iz koje dolaziš."

Ibn'Arafa, poznat kao Naftaawayh, stručnjak u nauci o hadisu, piše: "Većina falsifikovanih hadisa koji hvale ashabe su rezultat i proizvod naše vlastite ere. Lažni predavaoci hadisa falsifikovali su ih zbog materijalnih nagrada, mogućnosti postizanja visokih pozicija u vladi Umayyada i neprijateljstva prema Banu Hašimu." (Sharḥ Nahj al-Balāgha , 1/46)

Zbog ovih politika, koje su sačinjavale osnove sistema Umayyada, mnoge važne ličnosti su izgubile život zbog svoje ljubavi prema Aliju i Poslaniku. Da navedemo najpoznatije od ovih:

  1. Ḥujr b. 'Adī, pratilac Poslanika, uhapšen je od strane Ziyāda i poslat Mu'awiyi zajedno sa devet muškaraca sličnih političkih sklonosti. Ziyād je poslao i pismo koje su potpisali mnogi, naručujući da Hujr b. 'Adija treba ubiti. Zatvorenici su odvedeni na mjesto zvano Marj 'Uhra i brutalno masakrirani; detaljniji prikaz možete naći u historijskim knjigama. (Murūj al-Dhahab , 3 / 3-4;   Sayr A'lām al-Nubalā',   3 / 462-466)
  2. 'Amr b. Khumq je bio jedan od pratilaca o kojima Imam kaže: "Noćna molitva učinila je njegovo lice blijedim, a njegovo tijelo krhkim." Ubijen je od Mu'āwiye, nakon što mu je prvo obećao sigurnosti. (Sayr A'lām al-Nubalā , 4 / 34-35)
  3. Mālik al-'Āshtar je bio komandant "vojske Alija". Otrovan je po naređenju Mu'āwiye. ( Shadharāt al-Dhahab , 1/91)
  4. Rashīd al-Hujrī je bio jedan od najvećih učenika Imama Alija. Odbio je naređenje Ziyada b. Abiha Abiha da proklinje i psuje Alija, tako da je Zijad naredio da mu se ruke, noge i jezik odsijeku prije nego što je obješen o jednu palmu. (Sharḥ Nahj al-Balāgha   2 / 294-295)
  5. Juwayriyya b. Mushir al-Abdī je bio još jedan sljedbenik Imama. Zijad mu je također odsjekao ruke i noge, a onda ga je objesio sa palme.
  6. Qanbar je bio imam 'Alijev sluga. Jednog dana Hadžadž je zatražio od svojih vojnika da uhapse jednog od saputnika Imama Alija. Oni su odgovorili da niko nije proveo više vremena sa Alijem od Qanbara. Hadžadž ga je pozvao upitao: "Jesi li ti taj Qanbar?" Rekao je: "Da". Onda mu je naređeno da psuje Aliju pred ostalim ljudima. Qanbar je odgovorio: "Pokažite mi boljeg i plemenitijeg čovjeka od njega." Zijad je shvatio da Qanbar nikada ne bi izgovorio lošu riječ protiv Alija i rekao mu je: "Ja ću tebe ubiti. Kako želiš da budeš ubijen?" Qanbar je odgovorio: "Imam Ali me je već obavijestio da ću biti zaklan kao ovca." Tako je i bilo. (Rijāl al-Kashshī , 68-69)
  7. Kumayl b. Ziyād je bio jedan od najvećih pristalica Alija. Hadžadž ga je pozvao, ali je ovaj pobjegao iz grada. Zbog toga su ukinute sve privilegije i koristi koje je njegovo pleme koristilo za prijem. Kada je Kumajl čuo šta se dogodilo, pomislio je u sebi: "Ja sam starac, koji je u sumraku svog života. Neću nametati nikakav teret svojoj rodbini." Onda je otišao Hadžadžu. Kada ga je ugledao, Hadžadž je rekao: „Namjeravao sam da te uhapsim." Kumail hrabro odgovori: "Dosta tvojih prijetnji! I bez vas sam pred vratima smrti, tako da radite šta god želite sa mnom, pošto ćemo se ponovno sastati na Dan Suda.“ (Sharḥ Nahj al-Balāgha   17/149;   al-Shī'a   wa   al-Hākimūn, 96)
  8. Sa'īd b. Jubayr je bio poznat po svojoj pobožnosti i bogosluženju, a on se u molitvama pridružio zajednici imama Sajjada. Hadžadž ga je uhapsio i rekao: "Da li si ti Shaqī b. Kathīr?" (suprotno od njegovog stvarnog imena) Sa'id je odgovorio: "Moja majka je znala bolje kako da me nazove." Poslije ove razmjene riječi, Hadžadž je naredio da ga ubiju. Sa'īd, dok se pripremao za smrt, je opjevao sljedeći stih: "Okrenuo sam svoje lice Njemu, od kojeg su potekla i Zemlja i nebesa, kao hanif, i nisam jedan od mnogobožaca." (P6: 79) Ovo je toliko razljutilo Hadžadža da je naredio da ga linčuju sa licem okrenutim suprotno od Kible. Sa'īd je zatim izrecitovao još jedan stih: „... pa na koju god se stranu okrenuli, Allahova vlast je svugdje.“ (P2: 115). Ovog puta, Hadžadž je naredio da Sa'id bude vezan za zemlju. Sa'īd je recitirao svoj poslednji stih: "Iz nje Smo vas stvorili, i u nju ćete se vratiti, i iz nje ćemo vas opet oživiti." (P20: 55). Odmah poslije toga, objesili su Sa'ida. (Sayr A'lām al-Nubalā'   4 / 321-328;   al-Jarḥ wa al-Ta'dīl , 4/9)

Ovih osam ljudi je ustvari samo nekoliko od cjelokupnog broja ljudi koji su nepravedno ubijeni tokom vladavine Mu'āwiye i njegovih sinova. Za odgovarajući prikaz zločina dinastije Umayyad bi bio potreban poseban tom.
Top